Menu
Track2osm G214, སྨར་ཁམས་རྫོང་ / 芒康县 / Markam, ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ / 昌都地区 / Chamdo, 西藏自治区 (བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་), 中华人民共和国/China
  • 县, སྨར་ཁམས་རྫོང་ / 芒康县 / Markam
  • road: G214
    state district: ཆབ་མདོ་ས་ཁུལ / 昌都地区 / Chamdo
    state: 西藏自治区 (བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་)
    country: 中华人民共和国/China
    country code: cn
详细信息